QUY TR̀NH NHẬP HỌC

NGÀY 23-08-2017

Sinh viên cần hoàn thành các bước sau:

Bước 1: Sinh viên nhận hồ sơ và viết hồ sơ nhập học tại Nhà rạp trước giảng đường B

Bước 2: Nộp học phí, bảo hiểm y tế, thẻ trung tâm học liệu Đại học Huế, các khoản lệ phí khác (Pḥng B1.1 và B1.2)

Bước 3:

- Nộp hồ sơ nhập học

- Chuyển sinh hoạt đoàn

- Nhận tài liệu hướng dẫn học tập và thông tin tư vấn của Khoa

- Nhận đồng phục thể dục

1. Ngày đón tiếp chính thức: 23/08/2017

 

Ngành

Buổi

Thời gian

Địa điểm

Đơn vị chủ tŕ

Kinh tế

Sáng

07h30’ – 11h00’

Pḥng B2.4

 

KTPT + KTCT

Kinh doanh nông nghiệp (và tiếp tục đón ngành Kinh tế  nhập học chậm)

Chiều

13h30’ – 17h00’

KTPT

 

Kinh tế nông nghiệp

KTNN - Tài chính

Cả ngày

07h30’ – 17h00’

Kế toán

Sáng

07h30’ – 11h00’

Pḥng B3.1

 

KTKT

Liên thông cao đẳng Kế toán

Kiểm toán (và tiếp tục đón ngành Kế toán nhập học chậm)

Chiều

13h30’ – 17h00’

Tài chính - Ngân hàng (buổi chiều tiếp tục đón sinh viên nhập học chậm)

Sáng

07h30’ – 11h00’

Pḥng B3.2

 

TCNH

 

Tài chính - Ngân hàng liên kết với ĐH Rennes 1

Cả ngày

07h30’ – 17h00’

Hệ thống thông tin quản lư (buổi chiều tiếp tục đón sinh viên nhập học chậm)

Sáng

07h30’ – 11h00’

Pḥng B3.3

HTTT KT

Quản trị kinh doanh

Sáng

07h30’ – 11h00’

Pḥng B3.5

 

 

QTKD

Quản trị nhân lực

Marketing (tiếp tục đón ngành Quản trị kinh doanh, quản trị nhân lực nhập học chậm)

Chiều

13h30’ – 17h00’

Kinh doanh thương mại

Quản trị kinh doanh liên kết đào tạo với Viện Công nghệ Tallaght – IreLand

Cả ngày

07h30’ – 17h00’

Tallaght

     2.  Ngày đón tiếp sinh viên đến nhập học chậm: ngày 24, 25/08/2017 tại Hội trường.

Lưu ư: nếu sinh viên chưa nhận giấy báo nhập học th́ vẫn nhập học b́nh thường và nộp bổ sung cho pḥng Công tác Sinh viên sau.