HỌC PHÍ TẠM THU VÀ CÁC KHOẢN THU KHÁC

PHẦN I: HỌC PHÍ

1. Khóa 51:

Học phí tạm thu 16 tín chỉ: 3.840.000 đồng/SV

2. Chương tŕnh Rennes (Tài chính ngân hàng):

Học phí: 15.000.000 đồng/SV

3. Kinh tế Nông nghiệp Tài chính (Chương tŕnh tiên tiến):

Học phí: 10.000.000 đồng/SV

4. Quản trị Kinh doanh (Chương tŕnh Tallaght Ireland):

Học phí: 15.000.000 đồng/SV

PHẦN II: CÁC KHOẢN THU KHÁC

1. Bảo hiểm Y tế sinh viên: 614.250 đồng (15 tháng)

2. Bảo hiểm thân thể (Không bắt buộc): 60.000 đồng

3. Quần áo thể thao: 75.000 đồng/01bộ

4. Hồ sơ sinh viên: 12.000 đồng

5. Sổ quản lư cư trú: 12.000 đồng

6. Sách quy chế sinh viên: 15.000 đồng

7. Sổ tay học vụ: 11.750 đồng

8. Lệ phí khám sức khỏe nhập học: 50.000 đồng/1SV

9. Thẻ Trung tâm học liệu Đại học Huế (Không bắt buộc): 160.000 đồng

Tổng cộng: 4.850.000 đồng (Bằng chữ: Bốn triệu tám trăm năm mươi ngàn đồng)

Trong đó:  -  Học phí và các khoản thu hộ bắt buộc phải nộp (Từ mục 1 đến mục 8) với số tiền là : 4.630.000 đồng (Bốn triệu sáu trăm ba mươi ngàn đồng)

                  - Các khoản không bắt buộc phải nộp là : 220.000 đồng (Hai trăm hai mươi ngàn đồng)

          Đề nghị sinh viên khoá 51 nghiêm túc thực hiện.